Interhal

Algemene voorwaarden | Conditions générales

1. Algemene bepalingen, aanbieding en aanbieding

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Interhal’ verstaan: iedere tot de Interhal Holding B.V. behorende vennootschap die van deze Algemene Voorwaarden gebruikmaakt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Interhal goederen van welke aard ook aan Koper levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle door Interhal verstrekte offertes, prijzen en condities gelden steeds als geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken zijn zo nauwkeurig mogelijk. Aansprakelijkheid door gevolgen van fouten of afwijkingen kan door Interhal niet worden geaccepteerd. Alle afbeeldingen, tekeningen enz. blijven eigendom van Interhal mogen voor welk ander doel dan ook, niet aan derden ter inzage worden verstrekt. Zij dienen voorts op eerste vordering onmiddellijk aan Interhal te worden teruggezonden.

1.4 Alle aan Interhal verstrekte opdrachten zijn slechts bindend, wanneer deze schriftelijk door Interhal zijn bevestigd. Het staat Interhal vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de Koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

1.5 Door het feit van bestelling en/of in ontvangst name van de goederen wordt de Koper geacht met de toepassing van deze voorwaarden te hebben ingestemd. Eventueel door de Koper gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Leveringstermijnen

De leveringstijd wordt geacht in te gaan op de datum van Interhal’s orderbevestiging. Afleveringstijden zijn slechts als indicatie te beschouwen en gelden niet als fatale termijn. Interhal spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen leveringstermijn brengt Interhal niet in verzuim. Interhal is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vertragingen bij Interhal’s leveranciers en/of fabrikanten) niet meer gehaald kunnen worden. De Koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de goederen of de betaling van de goederen te weigeren.

3. Verzending, risico en eigendom

3.1 Alle goederen worden voor rekening en risico van de Koper verzonden. De wijze van verzending geschiedt via vervoermiddelen ter keuze van Interhal. In geval afwijkende verzendvoorschriften van de Koper door Interhal worden geaccepteerd, zijn de meerkosten voor rekening van de Koper. Vracht-, emballage en administratiekosten worden aan de Koper in rekening gebracht zoals vastgelegd in de laatste uitgegeven prijsdocumentaties. De Koper dient de verpakking van de hem aangeboden zaken bij ontvangst te controleren en bij uiterlijk waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De zending kan op grond van ernstige schade aan de verpakking geweigerd worden, waarbij de Koper zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.

3.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of een hulppersoon van Koper zijn gebracht.

3.3 De eigendom van de goederen gaat pas na voldoening van alle ter zake van de koop verschuldigde verplichtingen (zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten) op de Koper over. Tot dat moment is de Koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of te verplaatsen, dan wel anderszins te bezwaren.

3.4 Alle door Interhal gekochte goederen dienen te worden gebruikt en verwerkt overeenkomstig haar aanwijzingen en/of de in of op de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing.

4. Reclamaties

4.1 Indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangstdatum van de goederen geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Reclamaties ten aanzien van onzichtbare gebreken dienen te zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat de gebreken werden ontdekt of hadden kunnen worden ontdekt. Geringe afwijkingen van de offertes in kwaliteit, kleur, of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

4.2 In geval van levering van meerdere goederen in Ă©Ă©n overeenkomst, kan een reclamatie met betrekking tot Ă©Ă©n of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de overeenkomst. Ongefrankeerd en niet schriftelijk door Interhal gefiatteerde retourzendingen worden geweigerd.

5. Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Koper zal facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

5.3 De betaling kan nimmer afhankelijk worden gesteld van beweerdelijke ondeugdelijke levering, nakoming van enige garantieverplichting, of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de levering.

5.4 Indien koper de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval Koper na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, is Interhal gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Koper in rekening te brengen.

5.5 Interhal is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Interhal rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Interhal op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door Koper.

6. Producten van derden, garantie en aansprakelijkheid

6.1 Op de levering van de goederen van derden zullen wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn (waaronder maar niet beperkt tot garantie en aansprakelijkheid) met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Interhal zal daarvan aan Koper op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

6.2 Met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, garandeert Interhal de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten voor de door haar aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, in die zin dat Interhal bij aantoonbare ondeugdelijkheid naar haar keuze zorgen voor kosteloze vervanging dan wel voor restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de goederen indien deze niet verwerkt zijn.

6.3 De garantie geldt niet indien: (a) de goederen aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld, (b) de goederen langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden, (c) Interhal niet binnen 3 werkdagen na ontdekking overeenkomstig artikel 4 lid 1 heeft gereclameerd en Interhal niet terstond in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken, of (d) door Interhal geen overeenkomstige garantie van haar leveranciers voor het desbetreffende product heeft verkregen.

6.4 Interhal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met gebreken aan de geleverde goederen of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties voldoet, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Interhal.

6.5 De totale aansprakelijkheid van Interhal onder een overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen Interhal en Koper gesloten overeenkomst of uit enige andere hoofde, zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding. De aansprakelijkheid van Interhal voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst is volledig uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Interhal meldt.

6.5 De aansprakelijkheid van Interhal voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

6.6 Koper vrijwaart Interhal ter zake van alle vorderingen van derden en daarmee verbandhoudende financiële gevolgen, voor zover deze voortkomen uit de wijze waarop Interhal de met Koper gesloten overeenkomst heeft uitgevoerd.

7. Beëindiging overeenkomst

7.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

7.2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van ontbinding van Koper vervalt het recht tot gebruik van aan Koper geleverde goederen die nog niet in zijn geheel zijn betaald. Interhal heeft alsdan het recht de geleverde goederen terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan Interhal betaalde, doch onverminderd haar recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke Interhal ten laste van Koper heeft direct opeisbaar.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomsten tussen Interhal en Koper is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle geschillen, welke tussen Interhal en Koper mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda (Nederland).


1. Dispositions générales, offres

1.1 Dans les présentes Conditions Générales, la société Interhal signifie : chaque société appartenant à la société Interhal Holding B.V. qui fait usage des présentes Conditions Générales.

1.2 Les prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales s’appliquent Ă  tous les offres, rapports juridiques et contrats selon lesquels la sociĂ©tĂ© Interhal fournit des biens de n’importe quelle nature Ă  l’AcquĂ©reur. Des dĂ©rogations et ajouts aux prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales ne sont valables que si convenus expressĂ©ment et par Ă©crit.

1.3 Tous les offres, prix et conditions donnĂ©s par la sociĂ©tĂ© Interhal sont toujours tout Ă  fait non contraignants. Des images, dessins, aperçus de dimensions et poids ainsi que toutes autres donnĂ©es dans les imprimĂ©s sont aussi exacts que possible. La sociĂ©tĂ© Interhal n’accepte aucune responsabilitĂ© pour les consĂ©quences des fautes ou des dĂ©rogations. Tous les images, dessins, etc. restent la propriĂ©tĂ© de la sociĂ©tĂ© Interhal et ne peuvent pas ĂȘtre communiquĂ©s Ă  des tiers pour quelque autre but que ce soit. En plus, ils doivent ĂȘtre renvoyĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Interhal Ă  sa premiĂšre demande.

1.4 Toutes les ordres passĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Interhal ne sont contraignants que si confirmĂ©s par Ă©crit par elle. La sociĂ©tĂ© Interhal est libre d’exĂ©cuter les ordres en parties et de facturer sĂ©parĂ©ment les livraisons partielles. Dans le cas de commandes de biens spĂ©cialement crĂ©Ă©s, marquĂ©s, ou qui doivent ĂȘtre munis d’une autre identification, nom, dĂ©coration ou autrement, l’AcquĂ©reur est obligĂ© d’accepter une Ă©ventuelle variation de la livraison de 10 % plus ou moins de la quantitĂ© commandĂ©e.

1.5 Par le fait d’avoir passĂ© une commande et/ou par la rĂ©ception des biens, l’AcquĂ©reur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© l’application de ces conditions. Les Ă©ventuelles conditions d’achat ou autres conditions utilisĂ©es par l’AcquĂ©reur sont expressĂ©ment rejetĂ©es.

2. DĂ©lais de livraison

Le dĂ©lai de livraison est rĂ©putĂ© de commencer Ă  la date de la confirmation de la commande de la sociĂ©tĂ© Interhal. Les heures de livraison sont Ă  titre indicatif seulement et ne sont pas considĂ©rĂ©es comme un dĂ©lai de forclusion. La sociĂ©tĂ© Interhal s’efforce toujours le plus possible de respecter les dĂ©lais de livraison convenus. Le simple dĂ©passement d’un dĂ©lai de livraison mentionnĂ© ou convenu n’entraĂźne pas le non-respect de la part de la sociĂ©tĂ© Interhal. La sociĂ©tĂ© Interhal n’est pas tenue aux dĂ©lais de livraison qui, Ă  cause de circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ© (y compris mais non limitĂ©es aux retards auprĂšs des fournisseurs et/ou fabricants de la sociĂ©tĂ© Interhal), ne peuvent plus ĂȘtre rĂ©alisĂ©s. L’AcquĂ©reur n’a pas le droit de refuser la rĂ©ception ou le paiement des biens sur la base d’une livraison retardĂ©e allĂ©guĂ©e.

3. Expédition, risque et propriété

Tous les biens sont expĂ©diĂ©s pour le compte et aux risques de l’AcquĂ©reur. Le mode d’expĂ©dition sera par les moyens de transport au choix de la sociĂ©tĂ© Interhal. Dans le cas oĂč des prescriptions d’expĂ©dition dĂ©rogatoires de l’AcquĂ©reur sont acceptĂ©es par la sociĂ©tĂ© Interhal, les coĂ»ts additionnels sont pour le compte de l’AcquĂ©reur. Les coĂ»ts de fret, emballage et administration sont facturĂ©s Ă  l’AcquĂ©reur comme dĂ©finis dans les documentations de prix les plus rĂ©centes. L’AcquĂ©reur doit inspecter l’emballage des biens qui lui sont offerts dĂšs rĂ©ception et, dans le cas de dĂ©gĂąts visibles Ă  l’extĂ©rieur, mentionner ses constatations dans la lettre de voiture. Le lot peut ĂȘtre refusĂ© Ă  la base de dĂ©gĂąts graves Ă  l’emballage, et dans ce cas l’AcquĂ©reur s’oblige immĂ©diatement et par Ă©crit d’imposer la responsabilitĂ© de l’expĂ©diteur.

3.2 Le risque de perte, vol ou endommagement de biens passe Ă  l’AcquĂ©reur au moment oĂč ils sont transmis au contrĂŽle rĂ©el de l’AcquĂ©reur ou de son prĂ©posĂ©.

3.3 La propriĂ©tĂ© des biens ne sera transmise Ă  l’AcquĂ©reur seulement aprĂšs que toutes les obligations dues au titre de la vente ont Ă©tĂ© payĂ©es (y compris les intĂ©rĂȘts et coĂ»ts Ă©ventuels). Jusqu’à ce moment, l’AcquĂ©reur n’a pas le droit d’aliĂ©ner, louer, cĂ©der pour ĂȘtre utilisĂ© ou dĂ©placer ou autrement grever les biens.

3.4 Tous les biens achetĂ©s par la sociĂ©tĂ© Interhal doivent ĂȘtre utilisĂ©s et traitĂ©s conformĂ©ment Ă  ses instructions et/ou selon le mode d’emploi indiquĂ© sur l’emballage.

3. Expédition, risque et propriété

4. RĂ©clamations

4.1 Si dans les 3 jours ouvrables aprĂšs la date de rĂ©ception des biens, aucune rĂ©clamation Ă©crite n’a Ă©tĂ© reçue, les biens sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© approuvĂ©s. Les rĂ©clamations Ă  lÂ’Ă©gard de dĂ©fauts cachĂ©s doivent ĂȘtre reçues dans les 3 jours ouvrables aprĂšs qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts ou pourraient avoir Ă©tĂ© dĂ©couverts. Les lĂ©gers Ă©carts des offres sur le plan de la qualitĂ©, couleur ou construction, ou qui selon les pratiques commerciales sont rĂ©putĂ©s gĂ©nĂ©ralement admis, ne peuvent pas constituer un motif pour des rĂ©clamations.

4.2 Dans le cas de la livraison de plusieurs biens dans un seul contrat, une rĂ©clamation concernant une ou plusieurs marchandises n’affecte pas l’obligation d’achat et de paiement des autres marchandises du contrat. Les retours non timbrĂ©s et non accordĂ©s par Ă©crit par la sociĂ©tĂ© Interhal sont refusĂ©s.

5. Prix et paiement

5.1 Tous les prix sont Ă  l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) et autres impĂŽts imposĂ©s par les autoritĂ©s centrales.

5.2 L’AcquĂ©reur payera les factures dans les trente jours aprĂšs la date de facturation. L’AcquĂ©reur n’a pas le droit de compensation ou suspension d’un paiement.

5.3 Le paiement ne peut jamais ĂȘtre subordonnĂ© Ă  une livraison allĂ©guĂ©e inappropriĂ©e, au manquement Ă  toute obligation de garantie, ou dans le cas d’une exĂ©cution partielle de la livraison.

5.4 Si l’AcquĂ©reur ne paie pas les montants dus, ou ne les paie pas Ă  temps, il est redevable des intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gaux sans la nĂ©cessitĂ© de tout avertissement ou mise en demeure, Ă  partir de la date dÂ’Ă©chĂ©ance. Dans le cas oĂč l’AcquĂ©reur, aprĂšs une mise en demeure, ne paie pas la crĂ©ance, la sociĂ©tĂ© Interhal a le droit de lui prendre en compte tous les coĂ»ts (extra)judiciaires supportĂ©s par elle pour l’encaissement des montants alors engagĂ©s.

5.5 La sociĂ©tĂ© Interhal aura Ă  tout moment le droit de demander le paiement Ă  l’avance ou la garantie de l’AcquĂ©reur avant de procĂ©der Ă  la livraison ou Ă  la continuation de la livraison. En cas de dĂ©faillance par l’AcquĂ©reur en matiĂšre du paiement Ă  l’avance ou de la garantie, lÂ’Ă©ventuelle obligation de livraison incombant Ă  la sociĂ©tĂ© Interhal tombera en annulation, sans prĂ©judice du droit de la sociĂ©tĂ© Interhal Ă  l’indemnisation de tout prĂ©judice, coĂ»ts et intĂ©rĂȘts par l’AcquĂ©reur.

6. Produits de tiers, garantie et responsabilité

6.1 Sur la livraison de biens de tiers, les conditions de ce tiers s’appliqueront Ă  ces biens (y compris mais non limitĂ©es Ă  la garantie et responsabilitĂ©) de passer outre aux dispositions du contrat et des prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales. L’AcquĂ©reur accepte lesdites conditions de tiers. À la requĂȘte de l’AcquĂ©reur, la sociĂ©tĂ© Interhal lui enverra un exemplaire.

6.2 En respectant les dispositions de l’article 6 alinĂ©a 1, la sociĂ©tĂ© Interhal garantit l’adĂ©quation des produits livrĂ©s par elle pour l’application indiquĂ©e par elle ou s’avĂ©rant du contrat, dans le sens que la sociĂ©tĂ© Interhal dans le cas d’un dĂ©faut dĂ©montrĂ©, Ă  son choix, prendra soin du remplacement de ces produits sans frais ou restitution du prix d’achat contre retour des biens s’ils n’ont pas Ă©tĂ© traitĂ©s.

6.3 La garantie ne s’applique pas si : (a) les biens ont Ă©tĂ© exposĂ©s Ă  des conditions anormales comme la pollution ou autrement ont Ă©tĂ© traitĂ©s d’une maniĂšre nĂ©gligente ou contraire au mode d’emploi, (b) les biens ont Ă©tĂ© stockĂ©s pendant une durĂ©e plus longue que normale et qu’il est probable que ceci a causĂ© une perte de qualitĂ©, (c) la sociĂ©tĂ© Interhal n’a pas fait rĂ©clamation dans les 3 jours ouvrables aprĂšs la dĂ©couverte en conformitĂ© de l’article 4 alinĂ©a 1, et elle n’a pas immĂ©diatement eu la possibilitĂ© d’examiner cette rĂ©clamation, ou (d) la sociĂ©tĂ© Interhal n’a pas reçu une garantie correspondante de ses fournisseurs pour le produit concernĂ©.

6.4 La sociĂ©tĂ© Interhal n’a aucune responsabilitĂ© pour des prĂ©judices causĂ©s par ou relatifs aux dĂ©fauts de biens livrĂ©s, ou par le fait que le produit livrĂ© ne rĂ©pond pas Ă  ses attentes ou garanties, Ă  moins qu’il s’agisse de faute intentionnelle ou nĂ©gligence grave de la part de la sociĂ©tĂ© Interhal.

6.5 La responsabilitĂ© totale de la sociĂ©tĂ© Interhal dans le cadre d’un contrat suite Ă  un dĂ©faut attribuable dans le respect du contrat conclu entre la sociĂ©tĂ© Interhal et l’AcquĂ©reur, ou pour tout autre motif, sera dans tous les cas limitĂ©e Ă  l’indemnisation des prĂ©judices directs jusqu'au montant de la rĂ©munĂ©ration contractuelle. La responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Interhal pour le prĂ©judice indirect, y compris mais non limitĂ©e aux dommages indirects et pertes de bĂ©nĂ©fices est entiĂšrement exclue. La condition pour la naissance de tout droit Ă  ĂȘtre indemnisĂ© est toujours que l’AcquĂ©reur notifie la sociĂ©tĂ© Interhal par Ă©crit de tout dommage dĂšs le moment qu’il s’est produit.

6.5 La responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Interhal pour des produits de tiers ne comprendra en tout cas pas plus que ce qui s’avĂšre ĂȘtre recouvrable des tiers concernĂ©s.

6.6 L’AcquĂ©reur sauvegarde la sociĂ©tĂ© Interhal en matiĂšre de toutes les crĂ©ances de tiers ainsi que les consĂ©quences financiĂšres y relatives, pour autant que celles-ci rĂ©sultent de la maniĂšre dont la sociĂ©tĂ© Interhal a exĂ©cutĂ© le contrat conclu avec l’AcquĂ©reur.

7. Terminaison du contrat

7.1 Chaque partie n’aura la compĂ©tence de dissolution d’un contrat que si l’autre partie, aprĂšs une mise en demeure appropriĂ©e Ă©crite et le plus dĂ©taillĂ©e possible et dans laquelle est fixĂ© un dĂ©lai raisonnable pour l’apurement de la dĂ©faillance, commet un manquement aux obligations essentielles de ce contrat.

7.2 Chaque partie peut terminer par Ă©crit un contrat en entier ou en partie sans mise en demeure par effet immĂ©diat si Ă  l’autre partie – soit provisoirement ou non – est accordĂ©e une cessation de paiement, si la faillite est demandĂ©e Ă  lÂ’Ă©gard de l’autre partie, ou si son entreprise est mise en liquidation ou terminĂ©e pour une autre raison que la reconstruction ou rĂ©union en une entreprise unique. La partie terminant ainsi le contrat ne sera tenue de toute restitution de fonds dĂ©jĂ  reçus ou toute indemnisation. Dans le cas de dissolution de l’AcquĂ©reur, le droit de l’utilisation des biens livrĂ©s Ă  l’AcquĂ©reur cesse d’exister pour des biens non payĂ©s en entier. La sociĂ©tĂ© Interhal a alors le droit de rĂ©cupĂ©rer les biens livrĂ©s sous compensation des montants dĂ©jĂ  payĂ©s Ă  elle, mais sans prĂ©judice de son droit de demander une rĂ©munĂ©ration pour les pertes ou prĂ©judices Ă©ventuels. Dans ces cas, toute crĂ©ance que la sociĂ©tĂ© Interhal peut avoir Ă  la charge de l’AcquĂ©reur est immĂ©diatement exigible.

8. Droit applicable et litiges

Sur les contrats entre la sociĂ©tĂ© Interhal et l’AcquĂ©reur le droit nĂ©erlandais s’applique. L’applicabilitĂ© de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de1980 est exclue. Tous les litiges qui pourraient naĂźtre entre la sociĂ©tĂ© Interhal et l’AcquĂ©reur seront soumis au juge compĂ©tent de Breda (Pays-Bas). 

Volg ons

Twitter Twitter Facebook Linkedin YouTube

Facebook

#DuncanLaurance #Eurovision #KostaBoda #Trophy https://youtu.be/v1bL0tnhuQM... Lees meer


NIEUW van Emile Henry! Creatief met kurk😍 Niets te verspillen en goed bewaard. Meer dan alleen ee... Lees meer


Gezien in Van der Valk Exclusief - Zomermagazine. RAK Porcelain Europe... Lees meer


Fijn weekend!... Lees meer


Gastro aardewerk servies - Gezien in Sligro Exclusief - inspiratiemagazine... Lees meer